ห้องสมุดสาขา วังท่าพระ สืบค้นใหม่ การใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพถ่าย
 

 

      ฐานข้อมูลที่รวบรวมภาพถ่ายและสไลด์ที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ เป็นผู้ถ่ายภาพและรวบรวมจัดเป็นคอลเลกชั่น เพื่อให้บริการผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายที่อาจารย์คณะวิชาต่างๆ ได้ถ่ายภาพ และมอบให้หอสมุด เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
คำค้น
ตัวอย่างภาพถ่าย
ถนน การขนส่งและจราจร
ถนน การขนส่งและจราจร
เลขเรียกสไลด์ 0164-0013
ตลาด หาบเร่ แผงลอย
ตลาด หาบเร่ แผงลอย
เลขเรียกสไลด์ 0174-0018
บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ (ชั้นนอก-ชั้นใน)
บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ (ชั้นนอก-ชั้นใน)
เลขเรียกสไลด์ 0176-0052

รายชื่อภาพชุด

 

 

ลิขสิทธิ์ภาพเป็นหอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หากต้องการนำภาพไปเผยแพร่ โปรดติดต่อขออนุญาตก่อน
ภาพถ่าย ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น