หอ้งสมุดสาขา วังท่าพระ สืบค้นใหม่ การใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพถ่าย
 

 

บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ (ชั้นนอก-ชั้นใน)   (-)   ผู้ถ่ายภาพ อัษฎางค์   โปราณานนท์
เลขเรียกสไลด์ 0176-0001
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด บริเวณกรุงรัตน์โกสินทร์ (ชั้นนอก-ชั้นใน) พ.ศ. 2523
บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ (ชั้นนอก-ชั้นใน)   (-)   ผู้ถ่ายภาพ อัษฎางค์   โปราณานนท์
เลขเรียกสไลด์ 0176-0002
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด บริเวณกรุงรัตน์โกสินทร์ (ชั้นนอก-ชั้นใน) พ.ศ. 2523
บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ (ชั้นนอก-ชั้นใน)   (-)   ผู้ถ่ายภาพ อัษฎางค์   โปราณานนท์
เลขเรียกสไลด์ 0176-0003
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด บริเวณกรุงรัตน์โกสินทร์ (ชั้นนอก-ชั้นใน) พ.ศ. 2523
บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ (ชั้นนอก-ชั้นใน)   (-)   ผู้ถ่ายภาพ อัษฎางค์   โปราณานนท์
เลขเรียกสไลด์ 0176-0004
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด บริเวณกรุงรัตน์โกสินทร์ (ชั้นนอก-ชั้นใน) พ.ศ. 2523
บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ (ชั้นนอก-ชั้นใน)   (-)   ผู้ถ่ายภาพ อัษฎางค์   โปราณานนท์
เลขเรียกสไลด์ 0176-0005
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด บริเวณกรุงรัตน์โกสินทร์ (ชั้นนอก-ชั้นใน) พ.ศ. 2523
บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ (ชั้นนอก-ชั้นใน)   (-)   ผู้ถ่ายภาพ อัษฎางค์   โปราณานนท์
เลขเรียกสไลด์ 0176-0006
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด บริเวณกรุงรัตน์โกสินทร์ (ชั้นนอก-ชั้นใน) พ.ศ. 2523
บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ (ชั้นนอก-ชั้นใน)   (-)   ผู้ถ่ายภาพ อัษฎางค์   โปราณานนท์
เลขเรียกสไลด์ 0176-0007
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด บริเวณกรุงรัตน์โกสินทร์ (ชั้นนอก-ชั้นใน) พ.ศ. 2523
บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ (ชั้นนอก-ชั้นใน)   (-)   ผู้ถ่ายภาพ อัษฎางค์   โปราณานนท์
เลขเรียกสไลด์ 0176-0008
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด บริเวณกรุงรัตน์โกสินทร์ (ชั้นนอก-ชั้นใน) พ.ศ. 2523
บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ (ชั้นนอก-ชั้นใน)   (-)   ผู้ถ่ายภาพ อัษฎางค์   โปราณานนท์
เลขเรียกสไลด์ 0176-0009
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด บริเวณกรุงรัตน์โกสินทร์ (ชั้นนอก-ชั้นใน) พ.ศ. 2523
บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ (ชั้นนอก-ชั้นใน)   (-)   ผู้ถ่ายภาพ อัษฎางค์   โปราณานนท์
เลขเรียกสไลด์ 0176-0010
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด บริเวณกรุงรัตน์โกสินทร์ (ชั้นนอก-ชั้นใน) พ.ศ. 2523

1- 10 จาก 81 รายการ
Next

 

ลิขสิทธิ์ภาพเป็นหอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หากต้องการนำภาพไปเผยแพร่ โปรดติดต่อขออนุญาตก่อน
ภาพถ่าย ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น