หอ้งสมุดสาขา วังท่าพระ สืบค้นใหม่ การใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพถ่าย
 

 

นิทรรศการเรือนไทยมสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ผู้ถ่ายภาพ หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0478-0001
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด นิทรรศการเรือนไทยมสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2529
นิทรรศการเรือนไทยมสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ผู้ถ่ายภาพ หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0478-0002
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด นิทรรศการเรือนไทยมสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2529
นิทรรศการเรือนไทยมสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ผู้ถ่ายภาพ หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0478-0003
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด นิทรรศการเรือนไทยมสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2529
นิทรรศการเรือนไทยมสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ผู้ถ่ายภาพ หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0478-0004
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด นิทรรศการเรือนไทยมสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2529
นิทรรศการเรือนไทยมสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ผู้ถ่ายภาพ หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0478-0005
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด นิทรรศการเรือนไทยมสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2529
นิทรรศการเรือนไทยมสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ผู้ถ่ายภาพ หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0478-0006
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด นิทรรศการเรือนไทยมสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2529
นิทรรศการเรือนไทยมสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ผู้ถ่ายภาพ หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0478-0007
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด นิทรรศการเรือนไทยมสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2529
นิทรรศการเรือนไทยมสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ผู้ถ่ายภาพ หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0478-0008
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด นิทรรศการเรือนไทยมสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2529
นิทรรศการเรือนไทยมสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ผู้ถ่ายภาพ หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0478-0009
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด นิทรรศการเรือนไทยมสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2529
นิทรรศการเรือนไทยมสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้   ผู้ถ่ายภาพ หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0478-0010
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด นิทรรศการเรือนไทยมสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2529

1- 10 จาก 29 รายการ
Next

 

ลิขสิทธิ์ภาพเป็นหอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หากต้องการนำภาพไปเผยแพร่ โปรดติดต่อขออนุญาตก่อน
ภาพถ่าย ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น