หอ้งสมุดสาขา วังท่าพระ สืบค้นใหม่ การใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพถ่าย
 

 

-   (ทางเท้าในกรุงเทพฯ)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0170-0014
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย ภาพถ่าย
ภาพชุด ทางเท้าในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2523
ทางเท้าในกรุงเทพฯ   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0170-0001
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย ภาพถ่าย
ภาพชุด ทางเท้าในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2523
ทางเท้าในกรุงเทพฯ   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0170-0002
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย ภาพถ่าย
ภาพชุด ทางเท้าในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2523
ทางเท้าในกรุงเทพฯ   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0170-0003
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย ภาพถ่าย
ภาพชุด ทางเท้าในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2523
ทางเท้าในกรุงเทพฯ   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0170-0004
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย ภาพถ่าย
ภาพชุด ทางเท้าในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2523
ทางเท้าในกรุงเทพฯ   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0170-0005
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย ภาพถ่าย
ภาพชุด ทางเท้าในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2523
ทางเท้าในกรุงเทพฯ   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0170-0006
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย ภาพถ่าย
ภาพชุด ทางเท้าในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2523
ทางเท้าในกรุงเทพฯ   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0170-0007
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย ภาพถ่าย
ภาพชุด ทางเท้าในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2523
ทางเท้าในกรุงเทพฯ   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0170-0008
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย ภาพถ่าย
ภาพชุด ทางเท้าในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2523
ทางเท้าในกรุงเทพฯ   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0170-0009
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย ภาพถ่าย
ภาพชุด ทางเท้าในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2523

1- 10 จาก 14 รายการ
Next

 

ลิขสิทธิ์ภาพเป็นหอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หากต้องการนำภาพไปเผยแพร่ โปรดติดต่อขออนุญาตก่อน
ภาพถ่าย ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น