หอ้งสมุดสาขา วังท่าพระ สืบค้นใหม่ การใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพถ่าย
 

 

ทิวทัศน์จากประเทศฮ่องกง   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ์   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0535-0001
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ทิวทัศน์จากประเทศฮ่องกง พ.ศ. 2531
ทิวทัศน์จากประเทศฮ่องกง   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ์   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0535-0002
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ทิวทัศน์จากประเทศฮ่องกง พ.ศ. 2531
ทิวทัศน์จากประเทศฮ่องกง   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ์   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0535-0003
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ทิวทัศน์จากประเทศฮ่องกง พ.ศ. 2531
ทิวทัศน์จากประเทศฮ่องกง   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0535-0004
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ทิวทัศน์จากประเทศฮ่องกง พ.ศ. 2531
ทิวทัศน์จากประเทศฮ่องกง   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0535-0005
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ทิวทัศน์จากประเทศฮ่องกง พ.ศ. 2531
ทิวทัศน์จากประเทศฮ่องกง   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0535-0006
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ทิวทัศน์จากประเทศฮ่องกง พ.ศ. 2531
ทิวทัศน์จากประเทศฮ่องกง   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0535-0007
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ทิวทัศน์จากประเทศฮ่องกง พ.ศ. 2531
ทิวทัศน์จากประเทศฮ่องกง   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0535-0008
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ทิวทัศน์จากประเทศฮ่องกง พ.ศ. 2531
ทิวทัศน์จากประเทศฮ่องกง   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0535-0009
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ทิวทัศน์จากประเทศฮ่องกง พ.ศ. 2531
ทิวทัศน์จากประเทศฮ่องกง   ผู้ถ่ายภาพ พัชรีวรรณ   เบ้าดี
เลขเรียกสไลด์ 0535-0010
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ทิวทัศน์จากประเทศฮ่องกง พ.ศ. 2531

1- 10 จาก 39 รายการ
Next

 

ลิขสิทธิ์ภาพเป็นหอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หากต้องการนำภาพไปเผยแพร่ โปรดติดต่อขออนุญาตก่อน
ภาพถ่าย ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น