หอ้งสมุดสาขา วังท่าพระ สืบค้นใหม่ การใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพถ่าย
 

 

[ไม่มีชื่อ]   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0168-0009
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด กรุงเทพมหานครในกรุงเทพฯ พ.ศ.2522
[ไม่มีชื่อ]   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0168-0011
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด กรุงเทพมหานครในกรุงเทพฯ พ.ศ.2522
กรุงเทพมหานคร   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0168-0012
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด กรุงเทพมหานครในกรุงเทพฯ พ.ศ.2522
กรุงเทพมหานคร   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0168-0013
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด กรุงเทพมหานครในกรุงเทพฯ พ.ศ.2522
กรุงเทพมหานคร   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0168-0014
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด กรุงเทพมหานครในกรุงเทพฯ พ.ศ.2522
กรุงเทพมหานคร   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0168-0015
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด กรุงเทพมหานครในกรุงเทพฯ พ.ศ.2522
กรุงเทพมหานคร   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0168-0017
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด กรุงเทพมหานครในกรุงเทพฯ พ.ศ.2522
กรุงเทพมหานคร   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0168-0018
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด กรุงเทพมหานครในกรุงเทพฯ พ.ศ.2522
กรุงเทพมหานคร   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0168-0020
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด กรุงเทพมหานครในกรุงเทพฯ พ.ศ.2522
กรุงเทพมหานคร   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0168-0003
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด กรุงเทพมหานครในกรุงเทพฯ พ.ศ.2522

1- 10 จาก 39 รายการ
Next

 

ลิขสิทธิ์ภาพเป็นหอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หากต้องการนำภาพไปเผยแพร่ โปรดติดต่อขออนุญาตก่อน
ภาพถ่าย ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น