หอ้งสมุดสาขา วังท่าพระ สืบค้นใหม่ การใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพถ่าย
 

 

กรุงเทพมหานคร มุมกว้าง   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0172-0001
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย ภาพถ่าย
ภาพชุด กรุงเทพมหานคร มุมกว้าง พ.ศ. 2523
กรุงเทพมหานคร มุมกว้าง   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0172-0002
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย ภาพถ่าย
ภาพชุด กรุงเทพมหานคร มุมกว้าง พ.ศ. 2523
กรุงเทพมหานคร มุมกว้าง   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0172-0003
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย ภาพถ่าย
ภาพชุด กรุงเทพมหานคร มุมกว้าง พ.ศ. 2523
กรุงเทพมหานคร มุมกว้าง   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0172-0004
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย ภาพถ่าย
ภาพชุด กรุงเทพมหานคร มุมกว้าง พ.ศ. 2523
กรุงเทพมหานคร มุมกว้าง   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0172-0005
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย ภาพถ่าย
ภาพชุด กรุงเทพมหานคร มุมกว้าง พ.ศ. 2523
กรุงเทพมหานคร มุมกว้าง   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0172-0006
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย ภาพถ่าย
ภาพชุด กรุงเทพมหานคร มุมกว้าง พ.ศ. 2523
กรุงเทพมหานคร มุมกว้าง   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0172-0007
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย ภาพถ่าย
ภาพชุด กรุงเทพมหานคร มุมกว้าง พ.ศ. 2523
กรุงเทพมหานคร มุมกว้าง   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0172-0008
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย ภาพถ่าย
ภาพชุด กรุงเทพมหานคร มุมกว้าง พ.ศ. 2523
กรุงเทพมหานคร มุมกว้าง   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0172-0009
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย ภาพถ่าย
ภาพชุด กรุงเทพมหานคร มุมกว้าง พ.ศ. 2523
กรุงเทพมหานคร มุมกว้าง   (-)   ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0172-0010
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย ภาพถ่าย
ภาพชุด กรุงเทพมหานคร มุมกว้าง พ.ศ. 2523

1- 10 จาก 13 รายการ
Next

 

ลิขสิทธิ์ภาพเป็นหอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หากต้องการนำภาพไปเผยแพร่ โปรดติดต่อขออนุญาตก่อน
ภาพถ่าย ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น