หอ้งสมุดสาขา วังท่าพระ สืบค้นใหม่ การใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพถ่าย
 

 

นางรจนา ประติมากรรมจากวรรณคดี หินภูเขาไฟ ตุ๊กตารอบโบสถ์วัดพระแก้ว   ผู้ถ่ายภาพ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร   -
เลขเรียกสไลด์ 0242-0001
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ประติมากรรมจากวรรณคดี หินภูเขาไฟ ตุ๊กตารอบโบสถ์วัดพระแก้ว พ.ศ. 2525
ประติมากรรมจากวรรณคดี หินภูเขาไฟ ตุ๊กตารอบโบสถ์วัดพระแก้ว   ผู้ถ่ายภาพ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร   -
เลขเรียกสไลด์ 0242-0002
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ประติมากรรมจากวรรณคดี หินภูเขาไฟ ตุ๊กตารอบโบสถ์วัดพระแก้ว พ.ศ. 2525
ประติมากรรมจากวรรณคดี หินภูเขาไฟ ตุ๊กตารอบโบสถ์วัดพระแก้ว   ผู้ถ่ายภาพ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร   -
เลขเรียกสไลด์ 0242-0003
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ประติมากรรมจากวรรณคดี หินภูเขาไฟ ตุ๊กตารอบโบสถ์วัดพระแก้ว พ.ศ. 2525
ประติมากรรมจากวรรณคดี หินภูเขาไฟ ตุ๊กตารอบโบสถ์วัดพระแก้ว   ผู้ถ่ายภาพ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร   -
เลขเรียกสไลด์ 0242-0004
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ประติมากรรมจากวรรณคดี หินภูเขาไฟ ตุ๊กตารอบโบสถ์วัดพระแก้ว พ.ศ. 2525
ประติมากรรมจากวรรณคดี หินภูเขาไฟ ตุ๊กตารอบโบสถ์วัดพระแก้ว   ผู้ถ่ายภาพ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร   -
เลขเรียกสไลด์ 0242-0005
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ประติมากรรมจากวรรณคดี หินภูเขาไฟ ตุ๊กตารอบโบสถ์วัดพระแก้ว พ.ศ. 2525
ประติมากรรมจากวรรณคดี หินภูเขาไฟ ตุ๊กตารอบโบสถ์วัดพระแก้ว   (-)   ผู้ถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร. หอสมุดสาขา วังท่าพระ.   -
เลขเรียกสไลด์ 0242-0006
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ประติมากรรมจากวรรณคดี หินภูเขาไฟ ตุ๊กตารอบโบสถ์วัดพระแก้ว พ.ศ. 2525
ประติมากรรมจากวรรณคดี หินภูเขาไฟ ตุ๊กตารอบโบสถ์วัดพระแก้ว   (-)   ผู้ถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร. หอสมุดสาขา วังท่าพระ.   -
เลขเรียกสไลด์ 0242-0007
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ประติมากรรมจากวรรณคดี หินภูเขาไฟ ตุ๊กตารอบโบสถ์วัดพระแก้ว พ.ศ. 2525
ประติมากรรมจากวรรณคดี หินภูเขาไฟ ตุ๊กตารอบโบสถ์วัดพระแก้ว   (-)   ผู้ถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร. หอสมุดสาขา วังท่าพระ.   -
เลขเรียกสไลด์ 0242-0008
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ประติมากรรมจากวรรณคดี หินภูเขาไฟ ตุ๊กตารอบโบสถ์วัดพระแก้ว พ.ศ. 2525
ประติมากรรมจากวรรณคดี หินภูเขาไฟ ตุ๊กตารอบโบสถ์วัดพระแก้ว   (-)   ผู้ถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร. หอสมุดสาขา วังท่าพระ.   -
เลขเรียกสไลด์ 0242-0009
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ประติมากรรมจากวรรณคดี หินภูเขาไฟ ตุ๊กตารอบโบสถ์วัดพระแก้ว พ.ศ. 2525
ประติมากรรมจากวรรณคดี หินภูเขาไฟ ตุ๊กตารอบโบสถ์วัดพระแก้ว   (-)   ผู้ถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร. หอสมุดสาขา วังท่าพระ.   -
เลขเรียกสไลด์ 0242-0010
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด ประติมากรรมจากวรรณคดี หินภูเขาไฟ ตุ๊กตารอบโบสถ์วัดพระแก้ว พ.ศ. 2525

1- 10 จาก 12 รายการ
Next

 

ลิขสิทธิ์ภาพเป็นหอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หากต้องการนำภาพไปเผยแพร่ โปรดติดต่อขออนุญาตก่อน
ภาพถ่าย ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น