หอ้งสมุดสาขา วังท่าพระ สืบค้นใหม่ การใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพถ่าย
 

 

กำแพงแก้ววัดสุทัศน์   ผู้ถ่ายภาพ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0650-0042
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรวิหาร
กำแพงแก้ววัดสุทัศน์   ผู้ถ่ายภาพ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0650-0043
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรวิหาร
กำแพงแก้ววัดสุทัศน์   ผู้ถ่ายภาพ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0650-0044
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรวิหาร
กำแพงแก้ววัดสุทัศน์   ผู้ถ่ายภาพ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0650-0046
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรวิหาร
กำแพงแก้ววัดสุทัศน์   ผู้ถ่ายภาพ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0650-0047
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรวิหาร
กำแพงแก้ววัดสุทัศน์ฯ   ผู้ถ่ายภาพ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0650-0045
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรวิหาร
จิตรกรรมฝาผนังวัดสุทัศน์   ผู้ถ่ายภาพ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0650-0027
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรวิหาร
บริเวณวัดสุทัศน์ฯ   ผู้ถ่ายภาพ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0650-0034
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรวิหาร
บริเวณวัดสุทัศน์ฯ   ผู้ถ่ายภาพ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0650-0030
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรวิหาร
พระประธานพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศน์ฯ   ผู้ถ่ายภาพ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0650-0014
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรวิหาร

1- 10 จาก 57 รายการ
Next

 

ลิขสิทธิ์ภาพเป็นหอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หากต้องการนำภาพไปเผยแพร่ โปรดติดต่อขออนุญาตก่อน
ภาพถ่าย ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น