ห้องสมุดสาขา วังท่าพระ สืบค้นใหม่ การใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพถ่าย
 

 

      ฐานข้อมูลที่รวบรวมภาพถ่ายและสไลด์ที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ เป็นผู้ถ่ายภาพและรวบรวมจัดเป็นคอลเลกชั่น เพื่อให้บริการผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายที่อาจารย์คณะวิชาต่างๆ ได้ถ่ายภาพ และมอบให้หอสมุด เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
คำค้น
ตัวอย่างภาพถ่าย
เมืองสองแคว
เมืองสองแคว
เลขเรียกสไลด์ 0539-0041
โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย
โปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย
เลขเรียกสไลด์ 0471-0057
ศาลเจ้าเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย
ศาลเจ้าเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย
เลขเรียกสไลด์ 0747-0024

รายชื่อภาพชุด

 

 

ลิขสิทธิ์ภาพเป็นหอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หากต้องการนำภาพไปเผยแพร่ โปรดติดต่อขออนุญาตก่อน
ภาพถ่าย ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น