ห้องสมุดสาขา วังท่าพระ สืบค้นใหม่ การใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพถ่าย
 

 

      ฐานข้อมูลที่รวบรวมภาพถ่ายและสไลด์ที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ เป็นผู้ถ่ายภาพและรวบรวมจัดเป็นคอลเลกชั่น เพื่อให้บริการผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายที่อาจารย์คณะวิชาต่างๆ ได้ถ่ายภาพ และมอบให้หอสมุด เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
คำค้น
ตัวอย่างภาพถ่าย
สะพานข้ามคลอง
สะพานข้ามคลอง
เลขเรียกสไลด์ 0164-0075
[ไม่มีชื่อ]
[ไม่มีชื่อ]
เลขเรียกสไลด์ 0166-0045
คลองเลียบทางรถไฟ
คลองเลียบทางรถไฟ
เลขเรียกสไลด์ 0670-0117

รายชื่อภาพชุด

 

 

ลิขสิทธิ์ภาพเป็นหอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หากต้องการนำภาพไปเผยแพร่ โปรดติดต่อขออนุญาตก่อน
ภาพถ่าย ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น