แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

หลักสถิติเบื้องต้น = Principles of statistics
QA276 .ป463 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Ode to color : the ten essential palettes for living and design
NK1548 .W48 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อยุธยา : นครหลวงอันงดงาม
DS589.พ2 ท73 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Shining moon จันทบูร
DS589.จ64 ม74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

ยังไม่มีวารสารใหม่

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

Bigger fatter liar = เปิดโปงจอมลวงโลก 2
DVDTM1968
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A Dogs purpose = หมา เป้าหมาย และเด็กชายของผม
DVDTM1976
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Pattaya = พัทยา อะฮ่า อะฮ่า
DVDTM1965
รายละเอียดเพิ่มเติม...

About Ray = เรื่องของเรย์
DVDTM1967
รายละเอียดเพิ่มเติม...