แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

คอร์รัปชันในสังคมสีเทา = Corruption
JF1525.ค54 ด83 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ใครๆ ก็ไปเที่ยวเยอรมนี
DD43 .อ36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อยู่กับความซับซ้อน = Living with complexity
T14.5 .น54 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

View finder : ออกไปเจอบอลติก
D966 .ช33 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Applied Arts
v.32 no.2 May - Jun 2017

Interni : the magazine of interiors and contemporary design
no.5 May 2017

MD
no.6 Jun 2017

Sculpture
v.36 no.4 May 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2017

Allied = สายลับพันธมิตร
DVDTM1928
รายละเอียดเพิ่มเติม...

La La land = นครดารา
DVDTM1916
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Moonlight = มูนไลท์
DVDTM1914
รายละเอียดเพิ่มเติม...