แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

นานาสารพัดกล้วย
SB379.ก4 น63 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศิลปะร่วมสมัยของไทยในประชาคมอาเซียน = Thai contemporary art in ASEAN community
N7311 .ศ665 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผู้วางหัวใจไว้ตรงหน้า
PL4209.4.ส23 ผ75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จิตวิทยารู้เขารู้เรามองคนทะลุถึงกระดูก
BF199 .ย63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

AD
July / August 2017

Mark
No.69, August - September 2017

World Archaeology
Oct. 2016

AD
June 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2017

The age of shadows = คนล่าฅน
DVDTM1959
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Manchester by the sea = แค่--ใครสักคน
DVDTM1943
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cold War 2 = 2 คมล่าถล่มเมือง 2
DVDTM1958
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Cafe society = ณ ที่นั่นเรารักกัน
DVDTM1956
รายละเอียดเพิ่มเติม...