แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017

การอนุรักษ์ชุมชนเมือง = Urban conservation
NA9053.อ37 ป46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระพุทธรูปตามคติชาวล้านนา
N8193.2 .อ46 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทั้งหมดขวา-หัน!
PL4209.4.ค635 ท63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เรียนอังกฤษผ่านการแปล = English through translation
PE1498.2.ท9 ศ745 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017

American Craft
Feb. 2017

A+U
Feb. 2017

Auto & Design
Jan. - Feb. 2017

Communication Arts
Jan. - Feb. 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017

ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่