แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2560

Abjection, melancholia and love : the work of Julia Kristeva
PN56.P92 K75 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Almanac of Asia-Pacific design
NC997.A1 A45 v.12
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Ancient Greek portrait sculpture : contexts, subjects, and styles
NB1296.3 .D55 2012
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Antiquarianisms : contact, conflict, comparison
CC135 .A59 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Archaeologies of the Greek past : landscape, monuments, and memories
DF78 .A43 2009
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Assessing the performance of phase change materials in buildings
TA403.6 .W55 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Auschwitz and afterimages : abjection, witnessing, and representation
D804.348 .C475 2011
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Basic elements of narrative
PN212 .H46 2009
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Be right back หายไปที่อื่น
G465 .ท67 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Blob! : round shapes, fluid forms
NA682.O73 U34 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Ecocriticism : the essential reader
PN98.E36 E375 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Excellent packaging
NC1002.P33 E95 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Ode to color : the ten essential palettes for living and design
NK1548 .W48 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Portland : the city the people = คน เมือง พอร์ตแลนด์
F884.พ54 ส646 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Shining moon จันทบูร
DS589.จ64 ม74 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The art of laziness
PZ90.ท9 พ624ด75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The art of Zootopia
NC1766.U53 Z66 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The international politics of fashion : being fab in a dangerous world
GT523.9 .I67 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The package design book 4
TS195.4 .P355 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The use of color in architecture = Couleur et architecture = El Color en la arquitectura
NA2795 .B76 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Warehouse home : industrial inspiration for twenty-first-century living
NA7120 .B87 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ZBrush workbook 4R7
T386.Z33 พ77 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กำเนิดอเมริกา : เรื่องราว ความฝัน และการต่อสู้
E178 .น43 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เกิดในเรือ
V743.ท9 ส46 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
JA69.ท9 บ74 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : รวมเรื่องที่ต้องรู้ = International relations : all that matters
JZ1305 .บ73 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม = The M.R.T. Chalong Ratchadham Line
TF1113.ท9 ร335 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จิตรกรรมพุทธศาสนาสมัยพุกาม : รูปแบบและความหมายของศิลปะแห่งศรัทธา
ND1432.พ42 ส74 2559 ล.1,c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ชนชาติไทในประเทศจีน
DS731.T27 ช32 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ชาวนาการเมือง : อำนาจในเศรษฐกิจชนบทสมัยใหม่ของไทย
HD1537.ท9 ว54 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โซฟี โชล 'กุหลาบขาว' และ 'นาซี'
DD256.3 .พ94 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ฉบับรวบรัด
BF173 .ท44 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ทำถูกครั้งเดียวอนาคตเปลี่ยนตลอดชีวิต = You only have to be right once
HC102.5.ก2 ล75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นักบวช นักรบ นักฆ่า
BL624 .น66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บ้านนี้มีเด็ก
NK2117.C4 ล63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

แบบอย่างลวดลายในพุทธศิลป์แห่งสยาม ตอน "ลวดลายสมัยอยุธยาตอนแรก"
NA3578.7.ก1 บ832 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ประวัติศาสตร์อียิปต์ = History of Egypt
DT77 .ด64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก
B175.ท9 ป46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปรัชญาของขงจื๊อ : สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้
B128.ข28 ป46 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปรัชญาของเพลโต : สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้
B363.ท9 ป46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ปวงปรัชญาอินเดีย
B131 .ฟ727 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ฝันไกลไปให้ถึงเอกอัครราชทูตไทย
JZ1767.ก5 ช64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระพุทธสิหิงค์มิ่งมหาชัย
BQ5125.พ4 พ462 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ยอดมนุษย์ดาวเศร้า
PZ90.ท9 อ25ย53 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ย้อนอดีตล้านนาตอนรวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่
DS589.ช94 ว44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โยดายาบอย = Yodaya boy
PL4209.4.ว634 ย95 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เรือดำน้ำ : Submarine
V857 .ภ66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โลก วิวัฒนาการ สภาวะและผลกระทบที่ชาวโลกต้องรับรู้
QB631 .ล92 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


วัฒนธรรมข้าวไท
SB191.ข6 ว63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วัดโบราณในเมืองพะเยา
BQ6337.พ262 ก82 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศิลปะเชียงตุง = Chiang Tung art
N7312 .ส725 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมุดภาพลายรดน้ำเทพทวารบาล
NK9900.7.ท9 ศ754 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สร้างเว็บไซต์ให้ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ = Responsive web design
T385 .ร95 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สร้างสุขด้วยสติในองค์กร = Mindfulness in organization : MIO
BF637.ส36 ย24 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หลักสถิติเบื้องต้น = Principles of statistics
QA276 .ป463 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อยุธยา : นครหลวงอันงดงาม
DS589.พ2 ท73 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


อัจฉริยะ 100 หน้า : ศิลปะ
NX65 .ฐ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อัจฉริยะ 100 หน้า : สามก๊ก
PL3275.ท9ส63 ส725 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อ่านวรรณกรรม Gen Z
Z1003 .ร73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...