แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

Warehouse home : industrial inspiration for twenty-first-century living
NA7120 .B87 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อยุธยา : นครหลวงอันงดงาม
DS589.พ2 ท73 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จิตรกรรมพุทธศาสนาสมัยพุกาม : รูปแบบและความหมายของศิลปะแห่งศรัทธา
ND1432.พ42 ส74 2559 ล.1,c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กำเนิดอเมริกา : เรื่องราว ความฝัน และการต่อสู้
E178 .น43 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

ยังไม่มีวารสารใหม่

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2017

About Ray = เรื่องของเรย์
DVDTM1967
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Power rangers = พาวเวอร์ เรนเจอร์ส ฮีโรทีมมหากาฬ
DVDTM1971
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Shack = กระท่อมเหนือปาฏิหาริย์
DVDTM1970
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Pattaya = พัทยา อะฮ่า อะฮ่า
DVDTM1965
รายละเอียดเพิ่มเติม...