แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Asian crossings : travel writing on China, Japan and Southeast Asia
PN56.T7 A85 2008
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การเขียนภาพประกอบด้วยสีโปสเตอร์
NC1810 อ73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

นวนิยายกับสังคมไทย (2475-2500)
PN3459.ท9 ต43 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความรู้ด้านการซ่อมอนุรักษ์แผนที่
Z701.3.M37 ห55 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Auto & Design
2018

Shotenkenchiku
2018

Ceramics Monthly
June- August 2018 v.66 no.6

Wallpaper
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

The disaster artist = หนังสุดกากศิลปินสุดเพี้ยน
DVDTM2068
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Insidious the last key = วิญญาณตามติด กุญแจผีบอก
DVDTM2096
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Death wish = นักฆ่าโคตรอึด
DVDTM2060
รายละเอียดเพิ่มเติม...