แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา = Introduction to sociology
HM606.ท9 ค56 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย = Technical terms in Thai architecture
อ NA31 .ส43 ล.1,c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Nonviolence and Islamic imperatives
BP190.5.V56 C47 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

China's Southern Tang dynasty, 937-976
DS749.7 .K87 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

Artasiapacific
May - Jun 2017

Frame
no.116 May - Jun 2017

Arts of Asia
v.47 no.3 May - Jun 2017

Art History
v.40 no.3 Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

วานรคู่ฟัด = Monkey twins
DVDTM1935
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โคตรคนการเดี้ยน = Guardians
DVDTM1939
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพg = Xuan Zang
DVDTM1936
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Lion = จนกว่า...จะพบกัน
DVDTM1938
รายละเอียดเพิ่มเติม...