แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

การออกแบบอาคารบริการทางดาราศาสตร์ = Design of astronomy building
NA2750 .ท43 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมุดภาพจดหมายเหตุพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ยุวราชสกุลวงศ์
DS582.57 .ส454 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความทรงจำที่ก้าว
DS586.8 ม735 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สงครามที่ไม่มีวันชนะ : ประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างมนุษย์และเชื้อโรค
RA395.ท9 ช63 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Elephant
2018

The Burlington Magazine
June, 2018

Schmuck
2018

American Antiquity
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Sensei = หัวใจฉัน แอบรักเซนเซย์
DVDTM2084
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Three billboards outside Ebbing Missouri = 3 บิลบอร์ด ทวงแค้นไม่เลิก
DVDTM2076
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Mean dreams = แรกรักตามรอยฝัน
DVDTM2094
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Loving Vincent = ภาพสุดท้ายของแวนโก๊ะ
DVDTM2077
รายละเอียดเพิ่มเติม...