แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

ศิลปกรรมงานช่างวัดอรุณราชวราราม = The craftsmanship of Wat Arun
ส NA6022.ธ3อ4 ศ64 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การข่มขู่ทางอารมณ์
BF611 .จ85 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์โลกเล่มเล็ก = A little history of the world
D23 .ก94 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หนังสือพิมพ์ลาว : พาดหัวข่าวหน้าหนึ่ง
PN5449.ล65 ร63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Applied Arts
Spring 2018-Volume 33

Art Journal
2018

MD
2018

AD : Architectural Digest
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Based on a true story = ความจริงฆ่าทุกสิ่งในโลก
DVDTM2061
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Post = เอกสารเพนตากอน
DVDTM2073
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The disaster artist = หนังสุดกากศิลปินสุดเพี้ยน
DVDTM2068
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Darkest hour = ชั่วโมงพลิกโลก
DVDTM2064
รายละเอียดเพิ่มเติม...