แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน = Heritage of the nations : lessons learned
CC135 .ม43 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เงาะป่า
PL4209.2.จ73 ง75 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บทสรุปโครงการวิจัย "การเงินอิสลามกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"
BP173.75 .บ35 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ 14 ตุลา "เหตุเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์"
DS586.2 .ว54 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

The Japan Architect
2018

Journal of Archaeological Method and Theory
2018

Metalsmith
2018

MD
2018

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2018

Atomic blonde = บลอนด์ สวยกระจุย
DVDTM2095
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Darkest hour = ชั่วโมงพลิกโลก
DVDTM2064
รายละเอียดเพิ่มเติม...