แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Rauschenberg/Dante : drawing a modern Inferno
PQ4329 .K73 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Diaspora literature and visual culture : Asia in flight
PS153.A84 M37 2011
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Night fever 2 : hospitality design
NK2195.R4 N54 v.4
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Wifredo Lam : the Ey exhibition
ND305.L36 A4 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

Ceramics Monthly
2018

Studies in Conservation
2017

Wallpaper
2018

Asian art news
2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2018

An inconvenient sequel : truth to power = แอน อินคอนวีเนียนต์ ทรูท 2
DVDTM2028
รายละเอียดเพิ่มเติม...

What happened to monday = 7 เป็น 7 ตาย
DVDTM2026
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Dunkirk = ดันเคิร์ก
DVDTM2036
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The treacherous = ทรราช โค่นบัลลังก
DVDTM2027
รายละเอียดเพิ่มเติม...