แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย = Technical terms in Thai architecture
อ NA31 .ส43 ล.2,c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย = Technical terms in Thai architecture
อ NA31 .ส43 ล.3,c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา = Introduction to sociology
HM606.ท9 ค56 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

VMSD
v.148 no.5 May 2017

Artasiapacific
May - Jun 2017

Art History
v.40 no.3 Jun 2017

Arts of Asia
v.47 no.3 May - Jun 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกรกฏาคม 2017

รักเธอทุกวันพรุ่งนี้ = See you tomorrow
DVDTM1940
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วานรคู่ฟัด = Monkey twins
DVDTM1935
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Lion = จนกว่า...จะพบกัน
DVDTM1938
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The Space between us = รักเราห่าง(แค่)ดาวอังคาร
DVDTM1933
รายละเอียดเพิ่มเติม...