e-Journal
วารสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร
The Prime of Mega Books Exhibition
การแสดงนิทรรศการหนังสือฉบับพิมพ์ขนาดใหญ่พิเศษที่มีคุณค่าหายากของหอสมุด วังท่าพระ
คลังสะสมศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้สะสมผลงานศิลปกรรมที่เป็นผลงานเหรียญรางวัลจากการประกวดศิลปกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด โดยมีหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ดูแลเก็บรักษา ประกอบด้วย การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ การประกวดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ
คอลเลกชันปกหนังสือ
เก็บรวบรวมหน้าปกหนังสือที่มีอยู่ในหอสมุด วังท่าพะร ม.ศิลปากร
ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวศิลปะ
พ.ศ. 2519 -2548
จัดทำกฤตภาคข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ และข้อเขียนอื่นๆ ทางด้านศิลปะ จากหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร ตั้งแต่ปี 2519 - 2548
ฐานข้อมูลภาพถ่าย
รวบรวมภาพถ่าย/สไลด์ ที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุด วังท่าพระ ถ่ายภาพเองและภาพถ่ายที่อาจารย์/บุคลากรมอบให้หอสมุด
ฐานข้อมูลภาพเก่า มศก.
(SU Gallery)
รวบรวมรูปภาพเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น อาจารย์ นักศึกษา รวมถึงบันทึกเหตุการณ์/กิจกรรม ซึ่งยังไม่เคยมีการรวบรวมอย่างเป็นระบบทั้งในสิ่งพิมพ์ต่างๆ หน่วยงานของมหาวิทยาลัย หอสมุด ตลอดจนศิษย์เก่า
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มออนไลน์
รวบรวมวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ฐานข้อมูลศาสตราจารย์
ศิลป พีระศรี
รวบรวมข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นบทความวารสาร หนังสือและเนื้อหาบางตอนในหนังสือ ภาพถ่าย ภาพเขียน คำคม ฯลฯ
ฐานข้อมูลศิลปินไทยร่วมสมัย
ฐานข้อมูลโปสเตอร์นิทรรศการศิลปะ
รวบรวมโปสเตอร์นิทรรศการศิลปะซึ่งหอสมุด วังท่าพระ จัดเก็บรวบรวมไว้เป็นคอลเลกชั่นพิเศษ
ท่องวัดผ่านเว็บ
นำชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีคุณค่าของวัดต่างๆ ในกรุงเทพฯ พร้อมข้อมูลโดยสังเขป
บ้านการ์ตูนไทย@หอสมุดวังท่าพระ
รวบรวมตัวการ์ตูน ภาพการ์ตูน และนักเขียนการ์ตูน ในประเทศไทย
ศิลปกรรมในวิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต มศก. พ.ศ. 2519 -2546
ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ของคณะคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 - 2546
ศิลปกรรมในวิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต มศก. พ.ศ. 2546 -2557
ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ของคณะคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2557
ศิลปะอาเซียน
ผลงานทางศิลปกรรมด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และ ศิลปะพื้นบ้าน ของกลุ่มประเทศอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์
นำเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับเกาะรัตนโกสินทร์ในแง่มุมต่างๆ อาทิ วังและวัด ตึกและสิ่งก่อสร้างอื่น บ้านเรือนและชุมชน ย่านพาณิชย์ ศิลปกรรมและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
หนังสือศิลปิน : ความรู้จากภายใน-สู่-ภายนอก
ผลงานศิลปะของศิลปิน จำนวน 39 คน ในเรื่อง “หนังสือศิลปินหรือ Artists’ Book” มีผลงาน จำนวน 41 ชิ้น ในโครงการหนังสือศิลปิน หรือ Artists’ Books ที่หอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้นได้ปรากฏตัวขึ้นแล้ว ในนิทรรศการที่เห็นอยู่ในขณะนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศ ตัวที่แสดงความมีเอกลักษณ์ และศักยภาพในด้านศิลปะของ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย
ห้องสมุดดิจิตอล
ศ.ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล
รวบรวมข้อมูลชีวประวัติ ผลงานวิชาการ ฐานข้อมูลภาพ บทความวารสารฉบับเต็ม และเอกสารต้นฉบับ และความเป็นมาของห้องสมุด (e-Book ให้บริการเฉพาะผู้ใช้ภายในมหาวิทยาลัย)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ
มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งประกอบด้วยงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร งานวันพระยาอนุมานราชธน งานวันนริศ งานวันพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และงานวันศิลป์ พีระศรี