ฐานข้อมูล

 

คอลเลกชันปกหนังสือ
เก็บรวบรวมหน้าปกหนังสือที่มีอยู่ในหอสมุดสาขา วังท่าพะร ม.ศิลปากร
ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวศิลปะ
พ.ศ. 2519 -2548
จัดทำกฤตภาคข่าว บทความ บทสัมภาษณ์ และข้อเขียนอื่นๆ ทางด้านศิลปะ จากหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร ตั้งแต่ปี 2519 - 2548
ฐานข้อมูลภาพถ่าย
รวบรวมภาพถ่าย/สไลด์ ที่ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ ถ่ายภาพเองและภาพถ่ายที่อาจารย์/บุคลากรมอบให้หอสมุด
ฐานข้อมูลภาพเก่า มศก.
(SU Gallery)
รวบรวมรูปภาพเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น อาจารย์ นักศึกษา รวมถึงบันทึกเหตุการณ์/กิจกรรม ซึ่งยังไม่เคยมีการรวบรวมอย่างเป็นระบบทั้งในสิ่งพิมพ์ต่างๆ หน่วยงานของมหาวิทยาลัย หอสมุด ตลอดจนศิษย์เก่า
ฐานข้อมูลวัดในกรุงเทพฯ
นำชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีคุณค่าของวัดต่างๆ ในกรุงเทพฯ พร้อมข้อมูลโดยสังเขป
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มออนไลน์
รวบรวมวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ฐานข้อมูลศิลปินไทยร่วมสมัย
ฐานข้อมูลโปสเตอร์นิทรรศการศิลปะ
รวบรวมโปสเตอร์นิทรรศการศิลปะซึ่งหอสมุดสาขา วังท่าพระ จัดเก็บรวบรวมไว้เป็นคอลเลกชั่นพิเศษ
ศิลปกรรมในวิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต มศก. พ.ศ. 2519 -2546
ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ของคณะคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 - 2546
ศิลปกรรมในวิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต มศก. พ.ศ. 2546 -2557
ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ของคณะคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2557
ศูนย์ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์
นำเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับเกาะรัตนโกสินทร์ในแง่มุมต่างๆ อาทิ วังและวัด ตึกและสิ่งก่อสร้างอื่น บ้านเรือนและชุมชน ย่านพาณิชย์ ศิลปกรรมและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม