Main Menu
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สถานที่แนะนำ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวัดที่มหาสีมาขนาดใหญ่ทำเป็นเสาศิลาจำหลักรูปสีมาธรรมจักรอยู่บนเสา ตั้งที่กำแพงวัดทั้ง 8 ทิศ

อ่านต่อ >>

 

วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดเทพธิดารามวรวิหาร
วัดเทพธิดารามวรวิหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วัดชนะสงครามราชวรวิหาร
วัดชนะสงครามราชวรวิหาร
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดราชโอรสาราม
วัดราชโอรสาราม
วัดนางนอง
วัดนางนอง
วัดบางขุนเทียนนอก
 วัดบางขุนเทียนนอก
watbangkhuntheankang
วัดบางขุนเทียนกลาง
watbangkhuntheannai
วัดบางขุนเทียนใน
mahatart2
 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์
rakarng5วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร watprasiratanaa
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
watsutat
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

watarunวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร

วัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดชำนิหัตถการวัดชำนิหัตถการ

วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส

GIFF0618

วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร

DSC 6824

วัดราชาธิวาส

watindharaviharn

วัดอินทรวิหาร

DSC 6603

วัดเทวราชกุญชร

DSC 3430

วัดราชบูรณราชวรวิหาร

DSC 3483

วัดจักรวรรดิราชาวาส

DSC 8260

วัดสระเกศ