ศ.ศิลป์ พีระศรี
ศ.กัญญา เจริญศุภกุล
ศ.เฟื้อ หริพิทักษ์
อ.ชะลูด นิ่มเสมอ
 ศ.ปรีชา เถาทอง
ถาวร โกอุดมวิทย์
อภิชัย ภิรมย์รักษ์
 
 
Artist's Portfolio