แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017

พระพุทธรูปตามคติชาวล้านนา
N8193.2 .อ46 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หนีกรุงไปปรุงฝัน (ฉบับพิเศษ) : พระบรมฉายาลักษณ์
DS586.8 .ห362 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทฤษฎีสี
ND1488 .อ355 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017

Sculpture
Jan. - Feb. 2017

Oxford Art Journal
V.39, No 3, 2016

Shotenkenchiku
Jan. 2017

A+U
Feb. 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017

ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่