แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2017

Drawing the human figure
NC765 .S98 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

มลายูที่รู้สึก
DS588.ต8 ศ435 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปาป้า" เฮมิงเวย์ อหังการแห่งชีวิตห้าว
PS3515.ฮ75 ป63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 21 ประจำปี 2559 "บนพื้นฐานการศึกษาที่ได้จากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี"
NB1023.ศ65 บ63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วารสารใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2017

American Craft
Dec. 2016 - Jan 2017

Architectural Design
Nov. -Dec. 2016

Arts of Asia
Jan. - Feb. 2017

Archaeology
Jan. - Feb. 2017

ภาพยนตร์ใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2017

ยังไม่มีภาพยนตร์ใหม่