รายการที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 37 รายการ


 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา
ปีการศึกษา
1. การดำรงอยู่ของการใช้พื้นที่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของบ้านแบบปัจจุบัน กรณีศึกษาบ้านไท-พวน หาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
(An existence of usable area towards the modification a special reference to Tai-Phuan folk house in Ban Hatsiao, Si Satchanalai district, Sukhothai province)
เลขหมู่ สถ.2/07 2553-001
ระดับ ปริญญาโท
ประธาน ยานกูลวงศ์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2553
2. การตั้งถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยของชาวมันนิ
(The Manni ethnic group settlements and habitats)
เลขหมู่ สถ 2/07 2557 002
ระดับ ปริญญาโท
วิสา เสกธีระ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2557
3. การเปรียบเทียบหมู่บ้านและเรือนพื้นถิ่น "บ้านโคก" และ "บ้านน้ำ" ในลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง
(The comparative study of the vernacular houses and villages in lower Songkram River between upland community "Baan Kok" and river-based community "Baan Nam")
เลขหมู่ สถ.2/07 2552-001
ระดับ ปริญญาโท
นันทชัย บุญกอบ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2552
4. การศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อวิธีคิดของชุมชนในการปรับตัวของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น กรณีศึกษาชุมชนริมน้ำคลองแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม
(The study of the local community's opinion on the adaptation of vernacular architecture : a case study of vernacular dwelling house along the Kwae-Om canal, Samut Songkhram province)
เลขหมู่ สถ 2/07 2556 004
ระดับ ปริญญาโท
อิสรชัย บูรณะอรรจน์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2556
5. การศึกษาเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนไทลาวและชุมชนไทโคราช ณ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
(A comparative study of vernacular architecture of Tai Lao and Tai Korath at Amphoe Bua Yai Nakhon Ratchasima)
เลขหมู่ สถ 2/07 2557 008
ระดับ ปริญญาโท
ณัฐพล แซ่ฮวง
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2557
6. การศึกษาพัฒนาการรูปแบบของตึกแถวจังหวัดตรัง
(The study of shophouse development in Trang Province)
เลขหมู่ สถ 2/07 2557 001
ระดับ ปริญญาโท
ปัทม์ วงค์ประดิษฐ์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2557
7. การศึกษาภูมิทัศน์สรรค์สร้างท้องถิ่นไทยบริเวณที่อยู่อาศัยในพื้นที่ราบริมแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
(A study of the local Thai Dwelling's built landscape at Phetchaburi riverside plan, Phetchaburi)
เลขหมู่ สถ 2/07 2556 001
ระดับ ปริญญาโท
ยศพร ปุณวัฒนา
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2556
8. การศึกษาเรือนค้าขายพื้นถิ่นเมืองเชียงคานในฐานะความทรงจำของชุมชน
(The study of vernacular shop house in town of Chiangkhan as the community's remembrance)
เลขหมู่ สถ.2/07 2553-002
ระดับ ปริญญาโท
ชิโนรส พันทวี
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2553
9. การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในฐานะสถาปัตยกรรมยั่งยืนในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว : กรณีศึกษาชุมชนริมคลองบางบ่อ จังหวัดสมุทรสงคราม
(The study of vernacular architecture as the sustainble architecture in areas with rapid environmental changes : a case study Klong Bangboe community, Samut Songkhram)
เลขหมู่ สถ 2/07 2555 002
ระดับ ปริญญาโท
กึกก้อง เสือดี
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2555
10. การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเรือนแถวไม้ตลาดเก่าหนองจอกซึ่งสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและสังคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา
(A study on the physical environment of the Nong Chok old market wooden shophouses in realtionto the people's way of living and society for conservation and development purposes)
เลขหมู่ สถ.2/07 2548-004
ระดับ ปริญญาโท
มนทัต เหมพัฒน์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
2548

 


สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร