แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ New arrival

หนังสือใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2561

45 กลยุทธ์แฮคสมอง = Brainhack
BF636 .พ65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

A way of living : the art of Willem De Kooning
ND237.D4 Z55 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Ancient Southeast Asia
DS523 .M55 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Architecture now! = Architektur heute = L'architecture d'aujourd'hui
NA680 .J564 v.10
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Design : the definitive visual history
NK1175 .D473 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Dream tropical resort = Resorts tropicaux = Resorts tropicales de ensueño
NA7820 .B767 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Feed me! : celebrating food designs through visual identities
NC1002.P33 F44 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Happening heart work : 70 Artworks inspired by the life and works of King Bhumibol Adulyadej
DS586.8 .ฮ85 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Illustration next : contemporary creative collaboration
NC960 .B45 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Inspired by fashion diaries
TT507 .ต75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

JuzzVad jazz theory : ทฤษฎีดนตรีแจ๊สฉบับคนชายขอบ
ML3561.จ85 ท73 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Pallets 3.0 : remodeled, reused, recycled : architecture + design
NK1520 .U375 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Plant : exploring the botanical world
N7680 .P53 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Platform 8 : an index of design & research
NA2300.H37 G735 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Social media advertising : เพื่อผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับการลงโฆษณาบน Social Media เลือกให้ตรง สื่อให้โดน วัดผลให้เป็น
HF5415.1265 .ก56 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


The anatomy of colour : the story of heritage paints and pigments
NK2115.5.C6 B37 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The art of John Piper
ND497.P56 A4 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม...

The artist's guide to the anatomy of the human head : defining structure and capturing emotions
NC770 .A78 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม...


Urban planning : an introduction
HT166 .C68 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม...

US & Them จากอัมสเตอร์ดัมถึงบาร์เซโลน่าและบทสนทนาของมหานคร
D923 .จ66 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

Yayoi Kusama : I who have arrived in heaven
N7359.K873 A4 2013
รายละเอียดเพิ่มเติม...


กระบวนการการออกแบบชุมชนเมือง = Urban design process
HT166 .ร64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

กล้าที่จะถูกเกลียด = Kirawareru yuuki
BF637.ส6 ค66 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเกาหลีและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวเกาหลี
HC467 .ม735 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ = Human resource planning
HF5549 .ย75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ = Drawing & painting gemstone and jewelry
NK7305 .ร22 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
LB1027.47 .ย73 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม = Intercultural communication
HM1211 .ม755 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น : OTOP design
TS171.4 .อ46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน : แนวการประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนแบบผสมผสานอีเลิร์นนิงและออนไลน์เลิร์นนิง
LB1044.87 .จ634 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ขบวนการรัฐอิสลาม = Islamic State : IS
HV6431 .อ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คิดบวก : พลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ พลิกสู่ชัยชนะอย่างน่าทึ่ง = The power of positive thinking
BV4908.5 .พ66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

คู่มือข้างหมอนจิตวิทยาความรัก
BF575.ร6 ฉ78 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


จักรวรรดิอังกฤษกับสงครามโลก = British empire and the great wars
D546 .ช64 2559 :
รายละเอียดเพิ่มเติม...

จิตวิทยากับการพัฒนาตน
BF713 .ธ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และพลังศรัทธา
NA6021 .ศ6225 2560 c.7
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ชันสูตรประวัติศาสตร์ เมื่อคราวสวรรคต
DS570.3.ก1 อ7345 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


เซ็กซ์ดึกดำบรรพ์ของบรรพชนไทย
HQ18.ท9 ส72 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ตาสว่างกับรัชกาลที่ 4
DS582.4 .ช94 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ใต้เบื้องพระยุคลบาท
DS586.8 .ส755 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 20
PN81 .ส74 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


บทสนทนากับ มีส ฟาน เดอ โรห์ = Conversations with Mies van der Rohe
NA1088.ม66 ม65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บริหารชีวิต พิชิตความสำเร็จ = Getting things done
BF637.ส6 อ644 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บอง ออง แขมร์ = Bon en Khmer
DS554.382 .บ55 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ รัชกาลที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
DS586.5.ว26 พ66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ = Human computer interaction (HCI)
QA76.9.H85 ว44 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานลุ่มน้ำโขง = The invented tradition of Northeastern comminities in Mekong basin
DS588.ต555 ป33 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติพระพุทธศาสนา = History of Buddhism
BQ266 .ป46 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประวัติศาสตร์เมืองตรัง
DS589.ต46 ถ35 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ = The history of South Asia
DS335 .ด36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ปีเตอร์ สมิธสัน บทสนทนากับนักเรียน = Peter Smithson conversations with students
NA1053.ส46 ป67 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พจนานุกรมศัพท์ศิลปะประยุกต์ = Dictionary of applied art
อ NK30 .ป64 2560 c.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย
ส N8193.2 .ศ615 2556 c.6
รายละเอียดเพิ่มเติม...


พลังที่ซ่อนอยู่
BF410 .ส73 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พัฒนาการเขียนภาษาไทย
PL4177 .ช32 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พินิจปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองวรรณกรรมอเมริกันร่วมสมัย
PS169.E25 ด64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

พื้นที่สาธารณะข้ามชาติ การเมืองเรื่องพื้นที่ของแรงงานอพยพไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
DS570.ท98 อ63 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


พุทธญาณวิทยา
BQ4440 .ล63 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภาษาไทยถิ่น
PL4191 .ว66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) = Introduction to linguistics
P121 .ภ65 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ภาษาศาสตร์ภาษาบาลี
PK1013 .จ66 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


มโนทัศน์วัฒนธรรม
DS568 .ป462 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

มุมมองใหม่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ตากสินมหาราช
DS579 .ม73 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เมืองกินคน
HT147.ท9 พ66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 = Europe after World War II 1945-2009
D1051 .ว64 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


รวมบทความวิจัยทางภาษาศาสตร์สังคมและภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ = A collection of research papers in sociolinguistics and ethnolinguistics
P40 .ร53 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รอบรู้ 360 ชีวิต พร้อมผลงานของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์
CT203.ท9 ด36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รัฐพัฒนาการ : อุดมการณ์และจินตภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ
HD85.ท9 น33 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

รายงานเกี่ยวด้วยสถานการณ์บางประการในกรุงนานกิง
DS774 อ46 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...


รู้เช่นเห็นชาติ : รวมบทความว่าด้วยเรื่องเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์
JQ1631 .ป46 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เรื่องนี้พี่บอกเธอคนเดียว
HQ1229 .น63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ลองดู India
DS414.2 .อ63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

โลหิตอิสราเอล = The promised land
DS119.76 .พ25 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...


วรรณกรรมการแสดง
PL4203 .ม375 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วรรณกรรมคำสอนของล้านนา : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า
PL4208.9.ห7 ท42 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย = Literature in later Ayutthaya
PL4201.6 .ณ63 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วัด-เจดีย์ : ในและนอกเกาะกรุงศรีอยุธยา
NA6022.พ2 ส635 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


วาดเส้นมัณฑนศิลป์ (ฉบับปรับปรุง) : เพื่อการสอบเข้าในระดับอุดมศึกษา
NC599 .ว635 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

วีรชนพื้นถิ่นไทย
DS570.5 .ส94 ล.1
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นที่ควรรู้
PL523.5 .ศ64 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม...

ศาสนา : ประวัติศาสตร์ศรัทธาแห่งมวลมนุษย์
BL80.3 .ฮ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน
N7321 .ส674 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สถานที่ดีต่อหัวใจ
PL4209.4.น65 ส36 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตโต) เพชรน้ำเอกแห่งพุทธจักรโลก
BQ978.ป46 ส43 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมัยกลางหรือยุคมืด : ประวัติศาสตร์ยุโรปใต้อำนาจอัศวินและพระ (ค.ศ.476-1453)
D117 .อ36 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


สายใยในราชวงศ์จักรี
CS1254 .ส435 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

สารานุกรมสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง : หมวดประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสภา
อ NA31 .ส64 2559 c.2
รายละเอียดเพิ่มเติม...

เส้นสายลายเส้น
NC754 .ธ535 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หมอฝรั่งในวังสยาม = A physician at the court of Siam
DS582.57 .ส45 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


หลอกสมองให้ลองคิดกลับด้าน = Sakkaku no housoku seikousha wa nou wo assari sono ki ni saseru
BF441 .น66 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
HN700.55.ฮ9พ6 อ44 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หลักสูตรย่อบาลีไวยากรณ์ ฉบับท่องจำ 2559
PK1013 .ต75 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...

หลังสิ้นบัลลังก์มังกร : ประวัติศาสตร์จีนยุคเปลี่ยนผ่าน
DS735 .ส75 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...


อยากชวนเธอไปอำผี
BF199 .น63 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง = Ayutthaya : history and politics
DS578 .ช65 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อาเซียน : สยาม-ไทย ญี่ปุ่น จีน และอินเดีย= ASEAN : Siam-Thailand + Japan + China + and + India
DS525.8 .อ64 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม...

อารมณ์ขันในงานเขียนสารคดี : การวิเคราะห์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์
PN1992.7 .ถ75 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม...