หอสมุดสาขา วังท่าพระ

ค้นหาหนังสือ / วารสาร / สื่อโสตฯ / e-Book / e-Thesis

ค้นหาบทความวารสาร

ตรวจสอบข้อมูลการยืม/ยืมต่อ/preferred search

ONE Search @Silpakorn University


  • หน้าหอสมุดสาขา วังท่าพระ
  • หน้าหอสมุดสาขา วังท่าพระ
  • ภายในหอสมุดสาขา วังท่าพระ
  • ภายในหอสมุดสาขา วังท่าพระ
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการของหน้าหอสมุดสาขา วังท่าพระ
  • =ชั้นหนังสือใหม่ของหอสมุดสาขา วังท่าพระ
  • ภายในหอสมุดสาขา วังท่าพระ
  • ภายในหอสมุดสาขา วังท่าพระ
  • ภายในหอสมุดสาขา วังท่าพระ
  • =ชั้นหนังสือของหอสมุดสาขา วังท่าพระ
เวลาทำการ
EndNote X8
Contact
instagram
facebook

เวลาทำการ/บุคลากร/กิจกรรม

ระหว่างเปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
วันจันทร์ - วันศุกร์
8.30 - 19.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
10.00 - 18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดบริการ
ระหว่างปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ - วันศุกร์
8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์และวันอาทิตย์
ปิดบริการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดบริการ
personal
มุมนิทรรศการ
Clip
home Next

การใช้งานโปรแกรม EndNote

1. โปรแกรม EndNote นี้ เป็นสิทธิใช้งาน (Site license) เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น
2. ไม่นำโปรแกรมไปเผยแพร่ หรือแจกจ่ายให้บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
3. ดาวน์โหลดโปรแกรมได้เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่เป็นสมาชิก SU-Net (……….@su.ac.th)
4. หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานหรือการดาวน์โหลด สามารถสอบถามได้ที่
    • งานบริการ หอสมุดสาขา วังท่าพระ โทรศัพท์ : 02-223-5219 หรือโทรศัพท์ 02-623-6115 ต่อ 1142 – 3
    • งานบริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ โทรศัพท์ : 034-253910-17 ต่อ 22726 หรือ email : sus.ref2011@gmail.com
    • งานบริการ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โทรศัพท์ : 032 594043-50 ต่อ 41550

คู่มือการใช้งาน EndNote Click Here

home Previous Next

Contact

ที่อยู่

หอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัย ศิลปากร
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02-223-5219, 02-623-6115 ต่อ 11442-3
   

บุคลากร/กิจกรรม

personal
มุมนิทรรศการ
Clip
home Previous
>>>>>>>>>>>>>>