หอ้งสมุดสาขา วังท่าพระ สืบค้นใหม่ การใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพถ่าย
 

 

นิทรรศการสถาปัตย์เรขา   (-)
ชื่อภาพสไลด์ นิทรรศการสถาปัตย์เรขา   (-)
ผู้ถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.   -
เลขเรียกสไลด์ 0645-0028
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด นิทรรศการสถาปัตย์เรขา พ.ศ. 2536

 

ลิขสิทธิ์ภาพเป็นหอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หากต้องการนำภาพไปเผยแพร่ โปรดติดต่อขออนุญาตก่อน
ภาพถ่าย ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น