หอ้งสมุดสาขา วังท่าพระ สืบค้นใหม่ การใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพถ่าย
 

 

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ชื่อภาพสไลด์ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ผู้ถ่ายภาพ ฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ  
เลขเรียกสไลด์ 0656-0013
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย สไลด์
ภาพชุด พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2536

 

ลิขสิทธิ์ภาพเป็นหอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หากต้องการนำภาพไปเผยแพร่ โปรดติดต่อขออนุญาตก่อน
ภาพถ่าย ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น