หอ้งสมุดสาขา วังท่าพระ สืบค้นใหม่ การใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพถ่าย
 

 

กรุงเทพริมน้ำ   (-)
ชื่อภาพสไลด์ กรุงเทพริมน้ำ   (-)
ผู้ถ่ายภาพ กำธร   กุลชล
เลขเรียกสไลด์ 0171-0004
เทคนิคและขนาดของภาพถ่าย ภาพถ่าย
ภาพชุด กรุงเทพริมน้ำ พ.ศ. 2523

 

ลิขสิทธิ์ภาพเป็นหอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
หากต้องการนำภาพไปเผยแพร่ โปรดติดต่อขออนุญาตก่อน
ภาพถ่าย ให้บริการเฉพาะผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น