เลขหมู่ สถ 2/07 2557 005
ชื่อผู้แต่ง ฐิติมา คำยา (Thitima Khamya)
ชื่อวิทยานิพนธ์ การศึกษาอัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมเรือนแถวย่านประวัติศาสตร์ชุมชนนครชุม ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (A study of the identify of architecture in Nakhonchum Historical Communi)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
เอกสารฉบับเต็ม
  1. บทคัดย่อ/Abstract
  2. เอกสารฉบับเต็ม/Full text

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร