เลขหมู่ LC3965 น63 2556
ชื่อผู้แต่ง นันทิชา โสมนาม (Nanticha Somnam)
ชื่อวิทยานิพนธ์ การใช้การเสริมแรงที่เป็นกิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมการสะบัดมือของเด็กออทิสติก (The result of activity reinforcements to reduce hand flick behaviors of an autistic child)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
เอกสารฉบับเต็ม
  1. บทคัดย่อ/abstract
  2. เอกสารฉบับเต็ม/fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร