เลขหมู่ LC3965 อ72 2556
ชื่อผู้แต่ง เอกสุรีย์ พรสุริยชัย (Aeksuree Pornsuriyachai)
ชื่อวิทยานิพนธ์ การชี้แนะด้วยการเสนอตัวแบบร่วมกับการเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมในการรับประทานอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนออทิสติก (Teacher's prompting and positive reinforcement to promote social behaviors during lunchtime of an autistic child)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
เอกสารฉบับเต็ม
  1. บทคัดย่อ/abstract
  2. เอกสารฉบับเต็ม/fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร