เลขหมู่ บค 2/05 2556 009
ชื่อผู้แต่ง ปัญญาภรณ์ พราหมณ์โต (Panyaporn Brahmtoh)
ชื่อวิทยานิพนธ์ การศึกษาภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (A study on burial pottery from Ayutthaya archaeological sites)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
เอกสารฉบับเต็ม
  1. บทคัดย่อ/abstract
  2. เอกสารฉบับเต็ม/fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร