เลขหมู่ บค 2/06 2555 008
ชื่อผู้แต่ง ปติสร เพ็ญสุต (Patison Benyasuta)
ชื่อวิทยานิพนธ์ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในเขตพุทธาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี (Art and architecture in the main section of Wat Mahadhatvaraviharn, Ratchaburi)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
เอกสารฉบับเต็ม
  1. บทคัดย่อ/abstract
  2. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร