เลขหมู่ บค 2/11 2555 001
ชื่อผู้แต่ง พิณวิไล ปริปุณณะ (Pinvilai Paripunna)
ชื่อวิทยานิพนธ์ การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของคนจีนในไทย : กรณีศึกษาตัวละครคนจีนอพยพในนวนิยายลอดลายมังกร (Identity change : a case study of overseas chinese in the Novel Lot Lai Mangkon)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
เอกสารฉบับเต็ม
  1. บทคัดย่อ/abstract
  2. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร