เลขหมู่ DS568.6 ณ632
ชื่อผู้แต่ง ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ (Nattapon Yurungruangsak)
ชื่อวิทยานิพนธ์ พระเครื่องกับสังคมไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ถึง พ.ศ. 2550 : การศึกษาคติความเชื่อ รูปแบบ และพุทธพาณิชย์ (Buddha amulets and Thai society from the world war II to 2007 A.D. : a study of beliefs, forms and buddhist commerce)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศึกษา
เอกสารฉบับเต็ม
  1. บทคัดย่อ/abstract
  2. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร