เลขหมู่ บค 1/03 2549 027
ชื่อผู้แต่ง พัทธ์ธีรา ศักดาชัยวิรัตน์ ( )
ชื่อวิทยานิพนธ์ การปรับตัวและความสืบเนื่องของงิ้วในสังคมไทยกรณีศึกษา : คณะงิ้วเม้ง ป.ปลา เขตดาวคะนอง กรุงเทพฯ   ระดับ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/ภาควิชา ภาควิชามานุษยวิทยา
เอกสารฉบับเต็ม
  1. สารนิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร