เลขหมู่ บค 1/03 2538 008
ชื่อผู้แต่ง พรพิไล เอื้อวิเศษวงศ์ ( )
ชื่อวิทยานิพนธ์ งิ้ว : การเสื่อมความนิยมของชาวจีนในเยาวราช   ระดับ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/ภาควิชา ภาควิชามานุษยวิทยา
เอกสารฉบับเต็ม
  1. สารนิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltex

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร