เลขหมู่ บค 1/03 2545 005
ชื่อผู้แต่ง จุฑามณีนุช สืบสายไทย ( )
ชื่อวิทยานิพนธ์ สมาคม : ลักษณะการรวมกลุ่มของชาวจีนในประเทศไทย : กรณีศึกษาสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย   ระดับ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/ภาควิชา ภาควิชามานุษยวิทยา
เอกสารฉบับเต็ม
  1. สารนิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร