เลขหมู่ บค 1/03 2538 004
ชื่อผู้แต่ง ไพริน นิเวศน์ปฐมวัฒน์ ( )
ชื่อวิทยานิพนธ์ โป๊ยเซียน : บทบาทและความสำคัญของความเชื่อชาวจีน กรณีศึกษามูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ สะพานใหม่ ดอนเมือง กทม.   ระดับ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/ภาควิชา ภาควิชามานุษยวิทยา
เอกสารฉบับเต็ม
  1. สารนิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร