เลขหมู่ บค 1/03 2537 011
ชื่อผู้แต่ง พธู บุณยปถัมภ์ ( )
ชื่อวิทยานิพนธ์ พิธีกงเต็ก : ความสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของชาวจีนในสังคมไทย ศึกษาเฉพาะกรณีจีนแต้จิ๋ว ย่านถนนสุขุมวิท   ระดับ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/ภาควิชา ภาควิชามานุษยวิทยา
เอกสารฉบับเต็ม
  1. สารนิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร