เลขหมู่ DS570.ล53 จ37
ชื่อผู้แต่ง จตุพล ทองสกล (Jatupol Tongsakol)
ชื่อวิทยานิพนธ์ การดำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทดำ บ้านหัวถนน ตำบลคอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม (The existence of Thai dam ethic identities in Ban-Huathanon tambon don-Phutcahr amphoe don-tum, Changwat Nakhonpathom)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
เอกสารฉบับเต็ม
  1. บทคัดย่อ/abstract
  2. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร