เลขหมู่ LC3969 ส73
ชื่อผู้แต่ง สุนิสา แสงอนันต์ (Sunisa Sanganan)
ชื่อวิทยานิพนธ์ การใช้ตัวแบบจากการเล่านิทานเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
เอกสารฉบับเต็ม
  1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร