เลขหมู่ LB1028.5 ส67
ชื่อผู้แต่ง เสาวลักษณ์ สำเนียง (Saowaluk Sumniang)
ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (The development of computer assisted instruction in Thai language on ending sound subject for Prathom 3 students)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
เอกสารฉบับเต็ม
  1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร