เลขหมู่ Z692.N4 น27
ชื่อผู้แต่ง นงเยาว์ จิตตะปุตตะ (Nongyaow Jittaputta)
ชื่อวิทยานิพนธ์ บทบาทของสิ่งพิมพ์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อการเมือง การปกครอง (พ.ศ. 2453-2468) (The role of printed materials in politics and administration during the reign of King Rama VI (A.D. 1910-1925))   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอกสารฉบับเต็ม
  1. วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/Fulltext

< กลับ | << สืบค้นใหม่ >>

 

สงวนลิขสิทธิ์  วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จัดทำโดย  สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร